ข้อต่อกรีนไปป์


 

ข้อต่ออานม้า
Saddle

Butt Fusion (B.F.) Fittings 
(เชื่อมชน)


Electro Fusion (E.F.) Fittings 
(เชื่อมสอด)